×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
Bibliographic Information
Title:

‏‫‭The psychology of classroom learning

Authors :

-

Type : text
Genre : book
Language : English
Content Owner :

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

Descriptor :
Classification : -
Publication Status : ‏‫‭New York : ‏‫‭: Holt, Rinehart and Winston ، ‏‫‭, 1965
Edition : -
Physical Properties : نام خاص و کمیت اثر : ‏‫xiv‏, ۵۱۱ ص.‬ سایر جزئیات : : مصور٬ عکس.
Summary :
Table of Content : -
Addressed :
Note : ,کلی : انگلیسی. کتابنامه و واژه نامه و نمایه های داخل اثر : کتابنامه: ص. ۴۶۲-۴۹۲. کتابنامه و واژه نامه و نمایه های داخل اثر : نمایه. یاداشت های فهرست نویس : برونسپاری یاداشت های فهرست نویس : LC Control No.:65012796
Unique Id : oai:nlai.ir/160720
Place : -
Access Condition : -
Creation Date : 2011/06/14
Modification Date : 2011/06/14
Extension : -
Submission Date : 2011/08/06
Digital Content Price : No digital object
Comment about this content

تست