×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
Bibliographic Information
Original Title :

Title:

‎The life and times of William Shakespeare‬
[‎two‬]‎The life and times of William Shakespeare: Stage 2‬ - فرعی
( لاي‍ف‌ ان‍د ت‍اي‍م‍ز آو وي‍ل‍ي‍ام‌ ش‍ك‍س‍پ‍ي‍ر) - فرعی

Authors :

-

Type : text
Genre : handbook
Language : Farsi
Content Owner :

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

Descriptor :
Classification : -
Publication Status : ت‍ه‍ران‌ : : آرم‍ان‌ ب‍رت‍ر ، ۱۳۸۴ = م‌۲۰۰۵
Edition : -
Physical Properties : نام خاص و کمیت اثر : ص‍ ۶۴
Summary :
Table of Content : -
Addressed :
Note : ,کلی : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ کلی : ۸۰۰۰ ری‍ال‌ کلی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا کلی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا کتابنامه و واژه نامه و نمایه های داخل اثر : واژه‌ن‍ام‍ه‌
Unique Id : oai:nlai.ir/410117
Place : -
Access Condition : -
Creation Date : 2011/08/16
Modification Date : 2011/08/16
Extension : -
Submission Date : 2011/08/29
Digital Content Price : No digital object
Comment about this content

تست