×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
Bibliographic Information
Title:

‏‫‭The life and times of the Shah

Authors :

-

Type : text
Genre : book
Language : English
Content Owner :

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

Descriptor :
Classification : -
Publication Status : ‏‫‭Berkeley, CA : ‏‫‭ : University of California Press ، ‏‫‭, 2009
Edition : -
Physical Properties : نام خاص و کمیت اثر : ‏‫xvi‏ ، 713ص.‬ سایر جزئیات : : مصور.
Summary :
Table of Content : -
Addressed :
Note : ,کلی : انگلیسی. کتابنامه و واژه نامه و نمایه های داخل اثر : واژه‌نامه. کتابنامه و واژه نامه و نمایه های داخل اثر : نمایه. یاداشت های فهرست نویس : LCCN : 2008015848
Unique Id : oai:nlai.ir/99302
Place : -
Access Condition : -
Creation Date : 2011/04/26
Modification Date : 2011/04/26
Extension : -
Submission Date : 2011/05/17
Digital Content Price : No digital object
Comment about this content
About the metadata

* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده اند. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

Related Metadata

تست