×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
Bibliographic Information
Title:

‎Introduction to computer law‬

Authors :

-

Type : text
Genre : book
Language : English
Content Owner :

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

Descriptor :
Classification : -
Publication Status : ‎Harlow‬ : : ‎Longman‬ ، ‎2000 = 1379‬
Edition : ‎4th ed‬
Physical Properties : نام خاص و کمیت اثر : ‎xxx‬، ۴۸۰ ص‌. سایر جزئیات : م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
Summary :
Table of Content : -
Addressed :
Note : ,کتابنامه و واژه نامه و نمایه های داخل اثر : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌.۴۷۲-۴۷۱
Unique Id : oai:nlai.ir/279524
Place : -
Access Condition : -
Creation Date : 2011/07/06
Modification Date : 2011/07/06
Extension : -
Submission Date : 2011/08/13
Digital Content Price : No digital object
Comment about this content

تست