×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 9955 منبع
عنوان : • خاطرات ايرج سپهري ( از جبهه نبرد فلسطين )

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [بي م.]: [آهنگ] [تاريخ مقدمه 1353]

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Guerrilas for palestine - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [تهران]: اسلامي 1357

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • La resistance Palestinienne - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [تهران]: [سپهر ] [1357]

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • La resistance palestinienne - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : 1352]

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • مقاومت فلسطيني، از آغاز پيدايش صهيونيسم تا امروز

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [تهران]: بعثت [بي ت .]

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • انقلاب فلسطين - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : بی جا]: : نشر ستاره انقلاب ، ۱۳۵۸

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • انقلاب فلسطين - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر :

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • انقلاب فلسطين - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : بی جا: : بي نا ، ؟؟۱۳]

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • سيماي انقلاب فلسطين، مردمي بزرگ و پيكاري بزرگ

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [ بي م .]: [فروغي] [1358]

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • دفاع از فدائيان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : بی‌جا]: : [بي‌نا] ، ۱۳۴۹

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 9955

تست