×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 4219 منبع
عنوان : • شناسنامه

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: موسسه جام جم 1392

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • گفت و گوهاي اوريانا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: افق 1384

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • گفتگوها

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: برگ 1377

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • مصاحبات سياسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [تهران]: مشكوه 1373

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Intervista con la storia - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: امير كبير 2536

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Irtervista con la storia - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: پيشگام 2536

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Irtervista con la Storia - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: امير كبير 1358

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Intervista con la storia - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [ تهران ]: [جاويدان] [بي ت.]

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • گفتگوي تمدن ها از منظر انديشمندان ايراني همراه با تحليل محتوا و جمعبندي ديدگاهها

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : جهاد دانشگاهي، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : مصاحبه با تاريخ سازان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : جاويدان

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 4219

تست