×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 3511 منبع
عنوان : • نقد ساختار انديشه: گفتگو با علي ميرسپاسي، محمدنقي زاده، مرتضي فرهادي، عبدالكريم رشيديان، ايرج قانوني

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: آشيان 1388

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • تاملات ايراني: مباحثاتي با روشنفكران معاصر درزمينه فكر و فرهنگ ايراني

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [تهران]: روزنه 1380

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • گفت و گو با فرهنگ مداران ايران و دنياي جديد

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: شركت سهامي انتشار 1392

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Conversations with Edward said - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: كتاب روشن 1388

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • جامعه مدني، دوم خرداد و خاتمي گفت و گوهايي با انديشمندان معاصر ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : نشرو پژوهش فرزان روز

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • Czas ciekawy czas niespokogjny - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نگاه معاصر 1388

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • گفت و گو با فرهاد خسرو خاور، نگاهي به آرا و آثار

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نظر 1386

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Conversations with Edward Said, 2006 - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: چشمه 1388

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • گفته ها و ناگفته ها (مجموعه گفت و شنودها)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: يزدان 1375

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • روشنفكران، احزاب، و منافع ملي : گفت و گوهايي با متفكران معاصر ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: فرزان روز 1379

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 3511

تست