×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 144 منبع
عنوان : • مصاحبه اوريانافالاچي باشاه ايران، بخش سانسورشده كتاب مصاحبه باتاريخ

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [بي م]: [آواز] [1357]

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Niente e cosi sia - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [تهران ]: [اميركبير] [1350]

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Niente e cosi sia - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [تهران ]: [اميركبير] [1352]

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • زندگي، جنگ و ديگر هيچ

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : موسسه انتشارات اميركبير 1393-07-16

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • زندگي، ويت كنگ، جنگ

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: گلپونه 1386

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Niente ecosisia - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: اميركبير 1378

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • گفتگوها

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: برگ 1377

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • اسلام و غرب

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: اطلاعات، مركز بين المللي گفتگوي تمدنها 1382

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • مصاحبه با تاريخ

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: اميركبير 2536

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • مصاحبه با تاريخ سازان جهان، بانضمام مصاحبه با پادشاه ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: جاويدان [2535

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 144

تست