×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان :

بررسي تاثير كاربرد فناوري اطلاعات بر احساس خودكارآمدي و رضايت شغلي كاركنان واحد اداري شركت تراكتورسازي تبريز

پدیدآورندگان :

محمد پاسبان (پديدآور)
پرويز اژدري (پديدآور)

نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
رده بندی : -
وضعیت نشر : دومين كنفرانس ملي روانشناسي و علوم رفتاري
ویرایش : -
مشخصات فیزیکی : -
خلاصه : پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير استفاده از فناوري اطلاعات بر احساس خودكارآمدي و رضايت شغلي كاركنان واحد اداري شركت تراكتورسازي تبريز صورت گرفته است. اين تحقيق مقطعي است. جامعه آماري تحقيق شامل كليه كارمندان واحد اداري شركت تراكتورسازي تبريز كه در سال 1393 است كه به صورت تمام وقت در اين شركت مشغول به كار هستند و حداقل دو سال سابقه كار دارند. 41 نفر از بين جامعه آماري به صورت در دسترس انتخاب گرديد. داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي خودكارآمدي شرز (GSES) و شاخص توصيف شغل (JDI) گرد آوري شد. با توجه به اينكه زمان اعمال فناوري اطلاعات در شركت در حدود يكسال پيش بوده است. لذا در طراحي پرسشنامه ها ترتيبي اتخاذ گرديد تا كاركنان در دو حالت قبل و بعد از اعمال فناوري اطلاعات ميزان احساس خودكارآمدي و رضايت شغلي خود در شركت را مورد ارزيابي قرار دادند. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS.21 و روش هاي آماري توصيفي(ميانگين، انحراف معيار فراواني، درصد) و آزمون تي تست زوجي مورد پردازش و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه اعمال فناوري اطلاعات موجب افزايش احساس خودكارآمدي و رضايتمندي كاركنان واحد اداري شركت تراكتورسازي تبريز شده است (0/01}p). با توجه به دشواري طبقه بندي و بازيابي اطلاعات و نامه هاي اداري در شركت هاي صنعتي بزرگ، استفاده از فناوري اطلاعات تاثير رواني مثبتي بر كاركنان دارد.
فهرست مطالب : -
مخاطب :
یادداشت : -
شناسه : oai:civilica.com/Paper-PSYCHOCONF02-PSYCHOCONF02_038.html
مکان : -
شرایط دسترسی : -
تاریخ ایجاد رکورد : 1394/2/11
تاریخ تغییر رکورد : 1394/2/11
ملحقات : -
تاریخ ثبت : 1395/5/4
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی

دیدگاه شما
اطلاعات در خصوص این منبع

* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده اند. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

حسن
محمد

تست