×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
تاریخ : 1398/9/3
جایگاه ایرانی ها در رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان

به گزارش خبرنگاران، رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان در نظام رتبه بندی بین المللی تایمز برای سال ۲۰۲۰ در موضوعات مختلف هنری و علوم انسانی، علوم مهندسی، فناوری، کامپیوتر، علوم بالینی، بهداشت، روانشناسی، علوم زیستی، تجارت و اقتصاد، آموزش منتشر شده است.

در این رتبه بندی از همان شاخص های عملکردی معتبر و دقیق رتبه بندی دانشگاه های جهان استفاده شده است اما در هر بخش مجدداً متناسب با رشته های خاص مورد سنجش قرار گرفت.

اولین رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان ۲۰۲۰ در نظام رتبه بندی بین المللی تایمز با موضوع: هنر و علوم انسانی منتشر شد که در این رتبه بندی دانشگاه هایی رده بندی شدند که در زمینه هنر ، هنرهای نمایشی، طراحی، زبان ها، زبانشناسی، ادبیات، تاریخ، فلسفه، کلام، معماری و باستان شناسی پیشرو هستند.

جدول امسال شامل ۵۳۶ دانشگاه بود و در میان دانشگاه های ایرانی دانشگاه تهران تنها دانشگاهی است که در این رتبه بندی با رتبه +۴۰۱ حضور داشت.

در موضوع مهندسی و فناوری یک هزار و ۸ دانشگاه بررسی شده اند و این فهرست دانشگاه هایی را نشان می دهد که در رشته های مهندسی عمومی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک و هوافضا، مهندسی عمران و مهندسی شیمی پیشرو هستند.

۳۳ دانشگاه ایرانی در این رتبه بندی حضور دارند که بالاترین رتبه دانشگاه های ایرانی متعلق به دانشگاه تهران با رتبه ۲۰۱ - ۲۰۵ است.

جدول رتبه دانشگاه های ایرانی در رده بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۰ (مهندسی و فناوری)

ردیف نام دانشگاه رتبه جهانی
۱ دانشگاه تهران ۲۰۱–۲۵۰
۲ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۲۵۱–۳۰۰  
۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۰۱–۴۰۰  
۴ دانشگاه کاشان ۳۰۱–۴۰۰  
۵ دانشگاه صنعتی شریف ۳۰۱–۴۰۰  
۶ دانشگاه تبریز ۳۰۱–۴۰۰  
۷ دانشگاه یاسوج ۳۰۱–۴۰۰  
۸ دانشگاه بین المللی امام خمینی ۴۰۱–۵۰۰ 
۹ دانشگاه علم و صنعت ایران ۴۰۱–۵۰۰ 
۱۰ دانشگاه صنعتی اصفهان ۴۰۱–۵۰۰ 
۱۱ دانشگاه مازندران ۴۰۱–۵۰۰ 
۱۲ دانشگاه شهرکرد ۴۰۱–۵۰۰ 
۱۳ دانشگاه بوعلی سینا ۵۰۱–۶۰۰  
۱۴ دانشگاه فردوسی مشهد ۵۰۱–۶۰۰  
۱۵ دانشگاه گیلان ۵۰۱–۶۰۰  
۱۶ دانشگاه سمنان ۵۰۱–۶۰۰  
۱۷ دانشگاه الزهرا (س) ۶۰۱–۸۰۰  
۱۸ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۶۰۱–۸۰۰  
۱۹ دانشگاه خوارزمی ۶۰۱–۸۰۰  
۲۰ دانشگاه خواجه نصیر طوسی ۶۰۱–۸۰۰  
۲۱ دانشگاه کردستان ۶۰۱–۸۰۰  
۲۲ دانشگاه شهید بهشتی ۶۰۱–۸۰۰  
۲۳ دانشگاه شهید چمران اهواز ۶۰۱–۸۰۰  
۲۴ دانشگاه صنعتی شاهرود ۶۰۱–۸۰۰  
۲۵ دانشگاه شیراز ۶۰۱–۸۰۰  
۲۶ دانشگاه صنعتی شیراز ۶۰۱–۸۰۰  
۲۷ دانشگاه ارومیه ۶۰۱–۸۰۰  
۲۸ دانشگاه زنجان ۶۰۱–۸۰۰  
۲۹ دانشگاه بیرجند ۸۰۱+
۳۰ دانشگاه اصفهان ۸۰۱+
۳۱ دانشگاه شاهد ۸۰۱+
۳۲ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۸۰۱+
۳۳ دانشگاه یزد ۸۰۱+

نکته مورد توجه در رتبه بندی موضوعی امسال تایمز در بخش علوم کامپیوتر، ورود ایران به این رتبه بندی برای نخستین بار در جمع ۲۵۰ دانشگاه برتر علوم کامپیوتر بود.

در علوم کامپیوتر امسال ۷۴۹ دانشگاه بررسی شدند و دانشگاه صنعتی شریف با رده ۲۰۱-۲۵۰ برای اولین به جمع ۲۵۰ دانشگاه برتر علوم کامپیوتر دنیا پیوست. 

در مجموع ۱۲ دانشگاه ایرانی در جمع ۷۴۹ دانشگاه برتر دنیا در علوم کامپیوتر قرار دارند که از رده های ۲۰۱-۲۵۰ تا +۶۰۱ را در بر می گیرد.

جدول دانشگاه های ایرانی حاضر در رتبه بندی ۲۰۲۰ تایمز (علوم کامپیوتر)

ردیف نام دانشگاه رتبه جهانی
۱ دانشگاه صنعتی شریف ۲۰۱–۲۵۰ 
۲ دانشگاه تهران ۳۰۱–۴۰۰  
۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۰۱–۵۰۰ 
۴ دانشگاه علم و صنعت ایران ۴۰۱–۵۰۰ 
۵ دانشگاه صنعتی اصفهان ۴۰۱–۵۰۰ 
۶ دانشگاه شیراز ۴۰۱–۵۰۰ 
۷ دانشگاه شهید بهشتی ۵۰۱–۶۰۰
۸ دانشگاه تبریز ۵۰۱–۶۰۰
۹ دانشگاه فردوسی مشهد ۶۰۱+
۱۰ دانشگاه اصفهان ۶۰۱+
۱۱ دانشگاه خواجه نصیر طوسی ۶۰۱+
۱۲ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۶۰۱+

رتبه بندی دانشگاه های جهان ۲۰۲۰ نظام رتبه بندی بین المللی تایمز با موضوع علوم اجتماعی، تجارت و اقتصاد، آموزش و حقوق نیز منتشر شد.

در این رتبه بندی ۷۲۰ دانشگاه برتر در  علوم اجتماعی، ۶۳۲ دانشگاه برتر در تجارت و اقتصاد، ۴۷۷ دانشگاه برتر آموزش و ۱۹۰ دانشگاه برتر حقوق بررسی شدند.

دانشگاه تهران تنها دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه بندی موضوعی علوم اجتماعی و آموزش

دانشگاه تهران با رتبه ۴۰۱-۵۰۰ تنها دانشگاه ایرانی در جمع ۷۲۰ دانشگاه برتر علوم اجتماعی و با رتبه ۳۰۱-۴۰۰ تنها دانشگاه حاضر در جمع ۷۲۰ دانشگاه برتر حوزه آموزش رتبه بندی سال ۲۰۲۰ موضوعی تایمز است. از ایران هیچ دانشگاهی در میان ۱۹۰ دانشگاه برتر موضوع حقوق قرار نداشت.

جدول دانشگاه های ایرانی حاضر در رتبه بندی ۲۰۲۰ تایمز (تجارت و اقتصاد)

ردیف نام دانشگاه رتبه جهانی
۱ دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۵۱-۳۰۰
۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۰۱-۴۰۰
۳ دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰
۴ دانشگاه اصفهان +۵۰۰

 در رتبه بندی چهار شاخه علمی علوم زیستی، علوم فیزیکی، روانشناسی و علوم بالینی و سلامت را برای سال ۲۰۲۰ نظام بین المللی رتبه بندی تایمز (timeshighereducation) نیز شاهد رشد قابل توجه دانشگاه های ایرانی هستیم.

 تایمز در این بررسی ۸۲۱ دانشگاه برتر در علوم زیستی، یک هزار و ۵۴ دانشگاه برتر در علوم فیزیک، ۴۹۴ دانشگاه برتر در روانشناسی و ۷۷۵ دانشگاه برتر در زمینه های علوم بالینی، کلینیکی و سلامت را رتبه بندی کرده است.

 
 
 
 
 

در حوزه علوم زیستی ۱۳ شاخص عملکردی از جمله علوم زیستی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری و علوم ورزشی و ۸۲۱ دانشگاه مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

۱۴ دانشگاه برتر ایران در رده بندی تایمز ۲۰۲۰ حوزه علوم زیستی

ردیف نام دانشگاه رتبه جهانی
۱ دانشگاه صنعتی اصفهان ۵۰۱–۶۰۰  
۲ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۶۰۱+
۳ دانشگاه فردوسی مشهد ۶۰۱+
۴ دانشگاه گیلان ۶۰۱+
۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۰۱+
۶ دانشگاه اصفهان ۶۰۱+
۷ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۶۰۱+
۸ دانشگاه شهید بهشتی ۶۰۱+
۹ دانشگاه شهید چمران اهواز ۶۰۱+
۱۰ دانشگاه شهرکرد ۶۰۱+
۱۱ دانشگاه شیراز ۶۰۱+
۱۲ دانشگاه تبریز ۶۰۱+
۱۳ دانشگاه تهران ۶۰۱+
۱۴ دانشگاه ارومیه ۶۰۱+

در حوزه علوم فیزیک ۱۳ شاخص عملکردی از جمله شیمی، فیزیک و نجوم، علوم زمین و دریا، ریاضیات و آمار ، زمین شناسی و نجوم مورد ارزیابی قرار گرفته اند و این رتبه بندی شامل یک هزار و ۵۴ دانشگاه است.

۳۱ دانشگاه برتر ایران در رده بندی تایمز ۲۰۲۰ حوزه علوم فیزیکی

ردیف نام دانشگاه رتبه جهانی
۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۲۵۱–۳۰۰ 
۲ دانشگاه یاسوج ۳۰۱–۴۰۰ 
۳ دانشگاه کاشان ۴۰۱–۵۰۰
۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۵۰۱–۶۰۰ 
۵ دانشگاه علم و صنعت ایران ۵۰۱–۶۰۰
۶ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۶۰۱–۸۰۰ 
۷ دانشگاه فردوسی مشهد ۶۰۱–۸۰۰ 
۸ دانشگاه گیلان ۶۰۱–۸۰۰ 
۹ دانشگاه صنعتی اصفهان ۶۰۱–۸۰۰
۱۰ دانشگاه کردستان ۶۰۱–۸۰۰
۱۱ دانشگاه مازندران ۶۰۱–۸۰۰
۱۲ دانشگاه سمنان ۶۰۱–۸۰۰
۱۳ دانشگاه شهید بهشتی ۶۰۱–۸۰۰
۱۴ دانشگاه صنعتی شریف ۶۰۱–۸۰۰
۱۵ دانشگاه شیراز ۶۰۱–۸۰۰
۱۶ دانشگاه صنعتی شیراز ۶۰۱–۸۰۰
۱۷ دانشگاه تبریز ۶۰۱–۸۰۰
۱۸ دانشگاه تهران ۶۰۱–۸۰۰
۱۹ دانشگاه الزهرا ۸۰۱+ 
۲۰ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۸۰۱+ 
۲۱ دانشگاه بیرجند ۸۰۱+ 
۲۲ دانشگاه اصفهان ۸۰۱+ 
۲۳ دانشگاه خوارزمی ۸۰۱+ 
۲۴ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۸۰۱+ 
۲۵ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۸۰۱+ 
۲۶ دانشگاه شهید چمران اهواز ۸۰۱+ 
۲۷ دانشگاه شهرکرد ۸۰۱+ 
۲۸ دانشگاه صنعتی شاهرود ۸۰۱+ 
۲۹ دانشگاه ارومیه ۸۰۱+ 
۳۰ دانشگاه یزد ۸۰۱+ 
۳۱ دانشگاه زنجان ۸۰۱+ 

در حوزه علوم روانشناسی نیز ۱۳ شاخص عملکردی از جمله روانشناسی آموزشی، ورزشی، تجاری، حیوانی و بالینی و ۴۹۴ دانشگاه ارزیابی شده اند. در حوزه روانشناسی تنها دانشگاه ایرانی دانشگاه تهران با رتبه جهانی ۳۰۱–۴۰۰ است.

در حوزه علوم بالینی و سلامت و بهداشت دانشگاه های های پیشتاز در پزشکی، دندانپزشکی و سایر موضوعات سلامت رتبه بندی شده اند. این رتبه بندی شامل ۷۷۵ دانشگاه است.

۹ دانشگاه برتر ایران در رده بندی تایمز ۲۰۲۰ حوزه علوم پزشکی، بالینی و سلامت

ردیف نام دانشگاه رتبه جهانی
۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۰۱–۴۰۰ 
۲ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۰۱–۶۰۰ 
۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵۰۱–۶۰۰ 
۴ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۵۰۱–۶۰۰ 
۵ دانشگاه تبریز ۵۰۱–۶۰۰ 
۶ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵۰۱–۶۰۰ 
۷ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۶۰۱+
۸ دانشگاه شاهد ۶۰۱+
۹ دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۶۰۱+

منبع:خبرگزاری مهر
نوشته شده توسط : shima asgari

تست